Stan wprowadzonej bazy danych

• W pierwszej części raportu została umieszczona informacja o liczbie obserwacji oraz liczbie zmiennych we wprowadzonej bazie danych.
• Aby usunąć z bazy danych a) obserwacje które nie zawierają żadnych danych, b) zmienne których liczba obserwacji jest mniejsza lub równa 1, zidentyfikowano takie przypadki. Jeśli takowe wystąpiły, zostały usunięte wraz z podaniem informacji o ich współrzędnych.
• Tej samej procedurze zostały poddane zmienne, które posiadały identyczne wartości.

Liczba obserwacji: 303
Liczba zmiennych: 36

W bazie danych nie wystąpują OBSERWACJE, które zawierają wyłącznie braki danych.
Obserwacje, które zawierały wyłącznie braki danych to: brak.

W bazie danych nie wystąpiły ZMIENNE, które zawierają wyłącznie braki danych lub 1 obserwację.
Zmienne, które zawierały wyłącznie braki danych lub 1 obserwację to: brak.

W bazie danych nie wystąpiły zmienne, które miały STAŁĄ WARIANCJĘ.
Zmienne, które posiadały identyczne wartości to: brak.


Stan braków danych w analizowanej bazie danych

• W tak przygotowanej bazie danych zidentyfikowano zmienne, które posiadają odsetek braków danych większy niż ten wyznaczony przez użytkownika, a informację podano do raportu.

W bazie danych nie wystąpiły ZMIENNE, które zawierają ponad lub równo: 5% braków danych.
Zmienne, które zawierają równo lub ponad 5% braków danych, to: brak.

Dokładne wyniki przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1
Liczebność oraz odsetek braków danych w poszczególnych zmiennych: Płeć, Edukacja, Grupa badana, Licencja, Czy jeździł autem, Grupa2, Wiek, Obawy, Cele, Łatwość, Użyteczność, Intencja zakupu.
Zmienna % braków danych n/N braków danych
Płeć 0.00% 0/303
Edukacja 0.00% 0/303
Grupa badana 0.00% 0/303
Licencja 0.00% 0/303
Czy jeździł autem 0.00% 0/303
Grupa2 0.00% 0/303
Wiek 0.00% 0/303
Obawy 0.00% 0/303
Cele 0.00% 0/303
Łatwość 0.00% 0/303
Użyteczność 0.00% 0/303
Intencja zakupu 0.00% 0/303


• Następnie zidentyfikowano obserwacje, które zawierają ponad połowę braków danych i podano ich współrzędne. Taki stan rzeczy może wynikać np. z porzucenia badania w trakcie jego trwania. Może to powodować ograniczoną przydatność takich obserwacji w analizach.

W bazie danych nie wystąpiły OBSERWACJE, które zawierają ponad połowę braków danych.
Numery wierszy, które zawierają ponad połowę braków danych: brak.

Wizualną prezentację braków danych stanowi Rysunek nr 1.

Rysunek nr 1
Graficzna prezentacja braków danych występujących w zakresie zmiennych; Płeć, Edukacja, Grupa badana, Licencja, Czy jeździł autem, Grupa2, Wiek, Obawy, Cele, Łatwość, Użyteczność, Intencja zakupu .
Nota: Wykres przedstawia następujące zmienne: Zm1 - Płeć, Zm2 - Edukacja, Zm3 - Grupa badana, Zm4 - Licencja, Zm5 - Czy jeździł autem, Zm6 - Grupa2, Zm7 - Wiek, Zm8 - Obawy, Zm9 - Cele, Zm10 - Łatwość, Zm11 - Użyteczność, Zm12 - Intencja zakupu.

[1] “”

Rozkład zmiennych jakościowych z uwzględnieniem braków danych

• Analiza dla zmiennej Płeć wykazała, że liczebność jej poszczególnych poziomów Kobieta, Mężczyzna wynosiła odpowiednio 173, 130 (ich odsetek wynosił odpowiednio 57.10, 42.90), co stanowiło sumę 303 na 303 wystąpień (100.00% ogółu obserwacji). A zatem liczebność braków danych to: 0, a odsetek to: 0.00%.

• Analiza dla zmiennej Edukacja wykazała, że liczebność jej poszczególnych poziomów Wyższe, Średnie, Podstawowe wynosiła odpowiednio 171, 130, 2 (ich odsetek wynosił odpowiednio 56.44, 42.90, 0.66), co stanowiło sumę 303 na 303 wystąpień (100.00% ogółu obserwacji). A zatem liczebność braków danych to: 0, a odsetek to: 0.00%.

• Analiza dla zmiennej Grupa badana wykazała, że liczebność jej poszczególnych poziomów Bandziorki, Papugi, Policjanci wynosiła odpowiednio 101, 101, 101 (ich odsetek wynosił odpowiednio 33.33, 33.33, 33.33), co stanowiło sumę 303 na 303 wystąpień (100.00% ogółu obserwacji). A zatem liczebność braków danych to: 0, a odsetek to: 0.00%.

• Analiza dla zmiennej Licencja wykazała, że liczebność jej poszczególnych poziomów Tak, Nie wynosiła odpowiednio 277, 26 (ich odsetek wynosił odpowiednio 91.42, 8.58), co stanowiło sumę 303 na 303 wystąpień (100.00% ogółu obserwacji). A zatem liczebność braków danych to: 0, a odsetek to: 0.00%.

• Analiza dla zmiennej Czy jeździł autem wykazała, że liczebność jej poszczególnych poziomów Tak, Nie wynosiła odpowiednio 289, 14 (ich odsetek wynosił odpowiednio 95.38, 4.62), co stanowiło sumę 303 na 303 wystąpień (100.00% ogółu obserwacji). A zatem liczebność braków danych to: 0, a odsetek to: 0.00%.

• Analiza dla zmiennej Grupa2 wykazała, że liczebność jej poszczególnych poziomów Reklama A, Reklama B wynosiła odpowiednio 159, 144 (ich odsetek wynosił odpowiednio 52.48, 47.52), co stanowiło sumę 303 na 303 wystąpień (100.00% ogółu obserwacji). A zatem liczebność braków danych to: 0, a odsetek to: 0.00%.

Otrzymane wyniki przedstawiają Rysunki 1-6.


Rysunek nr 1
Częstość występowania wartości zmiennej Płeć (z uwzględnieniem braków danych)