Opis wyników

Poniższe analizy wykonano w programie R (R Core Team, 2023). Wizualizację wyników przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu graficznego “ggplot2” (Wickham, 2016). Niniejsza analiza ma na celu opis zmiennych i wystąpień, a także wyliczenie jaki stanowiły one odsetek w analizowanej próbie. W celu weryfikacji czy te wystąpienia są tendencyjne lub przypadkowe wykonano test Chi Kwadrat dla proporcji (Pearson, 1900). W celu wyliczenia częstości i istotności występowania poszczególncyh wartości zmiennych Płeć, Edukacja, Grupa badana, Licencja, Czy jeździł autem wykonano serię 5 analiz częstości testem Chi Kwadrat.

• Analiza dla zmiennej Płeć wykazała, że liczebność jej poszczególnych poziomów Mężczyzna, Kobieta wynosiła odpowiednio 130, 173 (ich odsetek wynosił odpowiednio 0.43, 0.57), co stanowiło sumę 303 wystąpień (100%). Różnice w liczebnościach poziomów tej zmiennej były istotne statystycznie χ²(1) = 6.10; p = 0.014 (najczęściej występowała wartość Kobieta n = 173, a najrzadziej wartość Mężczyzna n = 130)

• Analiza dla zmiennej Edukacja wykazała, że liczebność jej poszczególnych poziomów Podstawowe, Średnie, Wyższe wynosiła odpowiednio 2, 130, 171 (ich odsetek wynosił odpowiednio 0.01, 0.43, 0.56), co stanowiło sumę 303 wystąpień (100%). Różnice w liczebnościach poziomów tej zmiennej były istotne statystycznie χ²(2) = 153.88; p < 0.001 (najczęściej występowała wartość Wyższe n = 171, a najrzadziej wartość Podstawowe n = 2)

• Analiza dla zmiennej Grupa badana wykazała, że liczebność jej poszczególnych poziomów Bandziorki, Papugi, Policjanci wynosiła odpowiednio 101, 101, 101 (ich odsetek wynosił odpowiednio 0.33, 0.33, 0.33), co stanowiło sumę 303 wystąpień (100%). Liczebności wartości tej zmiennej były do siebie statystycznie podobne χ²(2) = 0.00; p = 1.000

• Analiza dla zmiennej Licencja wykazała, że liczebność jej poszczególnych poziomów Nie, Tak wynosiła odpowiednio 26, 277 (ich odsetek wynosił odpowiednio 0.09, 0.91), co stanowiło sumę 303 wystąpień (100%). Różnice w liczebnościach poziomów tej zmiennej były istotne statystycznie χ²(1) = 207.92; p < 0.001 (najczęściej występowała wartość Tak n = 277, a najrzadziej wartość Nie n = 26)

• Analiza dla zmiennej Czy jeździł autem wykazała, że liczebność jej poszczególnych poziomów Nie, Tak wynosiła odpowiednio 14, 289 (ich odsetek wynosił odpowiednio 0.05, 0.95), co stanowiło sumę 303 wystąpień (100%). Różnice w liczebnościach poziomów tej zmiennej były istotne statystycznie χ²(1) = 249.59; p < 0.001 (najczęściej występowała wartość Tak n = 289, a najrzadziej wartość Nie n = 14)

Wyniki analiz przedstawia seria rysunków i tabel od nr 1 do nr 5.

Rysunki dla odsetka wystąpień

Rysunek nr 1

Odsetek występowania wartości zmiennej Płeć

Nota: Wynik oszacowania testu Chi Kwadrat dla jednej zmiennej: χ²(1) = 6.10; p = 0.014

Rysunek nr 2

Odsetek występowania wartości zmiennej Edukacja