Wstęp

Poniższe analizy wykonano w programie R (R Core Team, 2023). Wizualizacje wyników przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu graficznego “ggplot2” (Wickham, 2016).

Analiza normalności analizowanych zmiennych

Analiza normalności rozkładu zmiennych: Intencja zakupu, Użyteczność, Łatwość, Cele, Obawy.

W celu weryfikacji założeń dotyczacych normalności rozkładów wyników analizowanych zmiennych przeprowadzono dwa testy statystyczne, był to test Shapiro - Wilka (stosowany dla małoliczebnych próbek badawczych N < 50 lub N < 100) (Royston, 1982) oraz test Kolmogorova Smirnova z poprawką Lilieforce’a (stosowany dla dużych prób N > 50 lub N > 100) (Dallal i Wilkinson, 1986). Zdecydowano się na taką analizę ze względu na brak jednoznacznych wytycznych dotyczących stosowania obu testów przy danej liczebności badnych obserwacji.

W celu weryfikacji normalności rozkładów zmiennych: Intencja zakupu, Użyteczność, Łatwość, Cele, Obawy, przeprowadzono serię analiz weryfikujących podobieństwo rozkładu z próby do teoretycznego rozkładu normalnego testem Shapiro-Wilka (Royston, 1982). Analiza wykazała, że:

• Rozkład wyników zmiennej Intencja zakupu był istotnie różny od rozkładu normalnego SW = 0.97; p < 0.001

• Rozkład wyników zmiennej Użyteczność był istotnie różny od rozkładu normalnego SW = 0.98; p < 0.001

• Rozkład wyników zmiennej Łatwość był istotnie różny od rozkładu normalnego SW = 0.95; p < 0.001

• Rozkład wyników zmiennej Cele był istotnie różny od rozkładu normalnego SW = 0.96; p < 0.001

• Rozkład wyników zmiennej Obawy był istotnie różny od rozkładu normalnego SW = 0.97; p < 0.001

W celu dodatkowej weryfikacji normalności rozkładów zmiennych: Intencja zakupu, Użyteczność, Łatwość, Cele, Obawy, przeprowadzono serię analiz weryfikujących podobieństwo rozkładu z próby do teoretycznego rozkładu normalnego testem Kolmogorova-Smirnova z poprawką Lilieforce’a (Dallal i Wilkinson, 1986). Analiza wykazała, że:

• Rozkład wyników zmiennej Intencja_zakupu był istotnie różny od rozkładu normalnego KS = 0.08; p < 0.001

• Rozkład wyników zmiennej Użyteczność był istotnie różny od rozkładu normalnego KS = 0.10; p < 0.001

• Rozkład wyników zmiennej Łatwość był istotnie różny od rozkładu normalnego KS = 0.17; p < 0.001

• Rozkład wyników zmiennej Cele był istotnie różny od rozkładu normalnego KS = 0.13; p < 0.001

• Rozkład wyników zmiennej Obawy był istotnie różny od rozkładu normalnego KS = 0.12; p < 0.001

Wyniki analiz przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyniki analizy rozkładu normalności i statystyk opisowych dla zmiennych: Intencja zakupu, Użyteczność, Łatwość, Cele, Obawy

Zmienne KS p dla KS SW p dla SW M SD s.e. MIN MAX
Intencja zakupu 0.08 < 0.001 0.97 < 0.001 2.76 1.03 0.06 1.00 5.00
Użyteczność 0.10 < 0.001 0.98 < 0.001 3.24 0.89 0.05 1.00 5.00
Łatwość 0.17 < 0.001 0.95 < 0.001 3.61 0.79 0.05 1.00 5.00
Cele 0.13 < 0.001 0.96 < 0.001 2.15 0.74 0.04 1.00 4.00
Obawy 0.12 < 0.001 0.97 < 0.001 2.79 0.71 0.04 1.00 4.00

Nota: Wyniki testu KS (Kołmogorov - Smirnov) i SW (Shapiro - Wilk), których p < 0.05 dla danej zmiennej, wskazują na istotną różnicę między rozkładem wyników w próbie a teoretycznym rozkładem normalnym; M = Średnia arytmetyczna; SD = Odchylenie standardowe; s.e. = Błąd standardowy średniej; MIN = Minimalna wartość w zbiorze danych; MAX = Maksymalna wartość w zbiorze danych.

Analiza korelacji Spearmana

Analiza korelacji Spearmana dla zmiennych Intencja zakupu, Użyteczność, Łatwość, Cele, Obawy

W celu weryfikacji zależności między zmiennymi Intencja zakupu, Użyteczność, Łatwość, Cele, Obawy, wykonano serię analiz korelacji metodą Spearmana (Spearman, 1904). Na analizę nieparametryczną zdecydowano się z powodu względnego braku spełnenia założenia o normalności rozkładów wyników w analizowanych zmiennych. Analiza testem Spearmana wykazała, że:

• Wzrost wyników zmiennej Intencja zakupu wiązał się ze wzrostem wyników zmiennej Użyteczność, r(301) = 0.70; p < 0.001 (siła tego związku była statystycznie mocna)

• Wzrost wyników zmiennej Intencja zakupu wiązał się ze wzrostem wyników zmiennej Łatwość, r(301) = 0.30; p < 0.001 (siła tego związku była statystycznie umiarkowana)

• Wzrost wyników zmiennej Użyteczność wiązał się ze wzrostem wyników zmiennej Łatwość, r(301) = 0.43; p < 0.001 (siła tego związku była statystycznie umiarkowana)

• Wzrost wyników zmiennej Intencja zakupu wiązał się ze wzrostem wyników zmiennej Cele, r(301) = 0.62; p < 0.001 (siła tego związku była statystycznie umiarkowana)

• Wzrost wyników zmiennej Użyteczność wiązał się ze wzrostem wyników zmiennej Cele, r(301) = 0.59; p < 0.001 (siła tego związku była statystycznie umiarkowana)

• Wzrost wyników zmiennej Łatwość wiązał się ze wzrostem wyników zmiennej Cele, r(301) = 0.21; p < 0.001 (siła tego związku była statystyczne słaba)

• Wzrost wyników zmiennej Intencja zakupu wiązał się ze spadkiem wyników zmiennej Obawy, r(301) = -0.42; p < 0.001 (siła tego związku była statystycznie umiarkowana)

• Wzrost wyników zmiennej Użyteczność wiązał się ze spadkiem wyników zmiennej Obawy, r(301) = -0.46; p < 0.001 (siła tego związku była statystycznie umiarkowana)

• Wzrost wyników zmiennej Łatwość wiązał się ze spadkiem wyników zmiennej Obawy, r(301) = -0.30; p < 0.001 (siła tego związku była statystyczne słaba)

• Wzrost wyników zmiennej Cele wiązał się ze spadkiem wyników zmiennej Obawy, r(301) = -0.38; p < 0.001 (siła tego związku była statystycznie umiarkowana)

Analiza wyników nieistotnych

Analiza nie wykazała, żadanych nieistotnych relacji pomiędzy zmiennymi.

Rezultaty analizy przedstawia tabela nr 2 oraz rysunek nr 1.

Tabela 2
Wyniki analizy korelacji Spearmana między zmiennymi: Intencja zakupu, Użyteczność, Łatwość, Cele, Obawy
Zmienna Id. 1 2 3 4
Intencja zakupu 1
Użyteczność 2 0.70***
Łatwość 3 0.30*** 0.43***
Cele 4 0.62*** 0.59*** 0.21***
Obawy 5 -0.42*** -0.46*** -0.30*** -0.38***

Nota: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Rysunek nr 1
Wizualizacja relacji między zmiennymi Intencja zakupu, Użyteczność, Łatwość, Cele, Obawy